CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NVD

 TRỤ SỞ CHÍNH 
  Đỗ Thừa Tự, Khóm 5, Phường 1, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam
  +84 918 571 217 |   +84 2903 510 660
  sales@nvdseafood.com.vn |   thanhdung10
Mã Số Thuế: 2001091571